Belasting

Belasting

Belasting 2022

 

Voor de verwerking van de belastingen kan de watering beschikken over de kadastrale gegevens van 01/01/2022. Wij gaan er dan ook vanuit dat de aangeschreven personen ook eigenaar waren op 1 januari 2022 en derhalve de belasting voor dat jaar moeten betalen, ook indien het (de) perceel(percelen) na 1 januari 2022 verkocht werd(en).


VEELGESTELDE VRAGEN (link)


MODALITEITEN BELASTING 2022


De modaliteiten voor de belasting 2022 werden vastgesteld door de algemene vergadering van de watering in vergadering van 2 december 2022.


De modaliteiten zijn :

  • Aanslagvoet 21,33 €/ha
  • Minimumbelasting 10,00 €
  • Termijn voor betaling 60 dagen
  • Kosten 1ste herinnering 0,00 €
  • Kosten 2de herinnering 3,00 €
  • Kosten deurwaardersmandaat 10,00 €
  • Intresten wettelijke intresten


De belasting 2022 wordt dus aangerekend aan de eigenaars ingeschreven bij het kadaster op 1 januari 2022.


Eigenaars die van oordeel zijn dat ze ten onrechte een aanslagbiljet ontvangen kunnen dit schriftelijk mededelen aan Watering het Schulensbroek per brief of mail. Denk eraan om eventuele bewijsstukken toe te voegen (kopie akte, attest van de notaris met bevestiging van de verkoop, …).


Indien je een andere reden hebt waarom je niet wenst te betalen moet je een bezwaar indienen bij de provincie Limburg op :


Voeg steeds kopie van het aanslagbiljet bij je bezwaarschrift en de documenten waaruit moet blijken dat u ten onrechte een aanslagbiljet ontvangen heeft.


Voorkom de betaling van kosten en intresten en betaal tijdig op het onderstaande rekeningnummer met vermelding van de gestructureerde mededeling.

 

IBAN  BE73 0979 7311 0060

BIC  GKCC BEBB